Templom képek

 

 

 

 

 

 

Linkek

Adószám:
19982421-1-06

Banszámlaszám: 11735050-
20014029-0000000

szeged.jpg, 7,4kB

caritas.jpg, 3,1kB

halo.jpg, 3,4kB

magyarkurir.jpg, 2,3kB

Közösségeink

Képviselő testület
Ministránsaink

Cserkészek


cserkeszekAz 553. Szent Imre herceg cserkészcsapatot 1924-ben alapították, mint a csongrádi Állami Reál Gimnázium csapatát. Az 1948-as feloszlatásig folyamatosan és eredményesen működött.
Az 1989-es újjáalapítást követően már a Nagyboldogasszony plébánia támogatásával látja el ifjúságnevelő munkáját immár 25 éve.

Ki lehet cserkész?
A csapat tagja lehet minden, általános iskola első osztályt megkezdett fiatal, aki vállalja egyrészt a vallásos (nem csak katolikus!) életet, másrészt vállalja a cserkész tudás elsajátítását és a cserkész fogadalom szerinti életet! Felső korhatár nincs :-D

De miért is jó, ha valakiből cserkész lesz?

  • számtalan élménnyel és baráttal lesznek gazdagabbak a gyerekek;
  • sok, az életben hasznos tudás birtokába kerülnek, amit az iskolában nem tudnak elsajátítani;
  • évente többször kirándulunk, hogy a környék vagy az ország egy-egy részét jobban megismerhessék;
  • részvétel az állami és az egyházi ünnepeken, illetve munkánkal támogatjuk a Katolikus Karitász csongrádi csoportját, hogy ilyen formában is szolgáljuk a közösséget, amiben élünk;

Mibe kerül mindez?
A cserkészeknek éves tagdíjat kell fizetnie, ez jelenleg 2500.- Forint. Ezért cserébe egy 38 millió fős testvéri közösség tagja lesz a jelentkező!
Ezen túlmenően a cserkészing és a nyakkendő, valamint a többi felszerelési tárgy jelentkezik, mint nagyobb költség. Ebben mindig igyekszünk a legtakarékosabb utat kiválasztani és ajánlani, ezért mielőtt nagyobb beruházásba kezdenének, mindig beszéljenek a csapat vezetőjével, hogy mire lesz szükség!
A kirándulások és a táborok szintén önköltségesek. Mivel a csapat évek óta eredményesen pályáz különféle forrásokra, így a fizetendő díjak sokszor csak töredékei a valós költségeknek.

A cserkészetről bővebben az alábbi linkre kattintva lehet olvasni:
http://cserkesz.hu/latogatok/magunkrol

A csapat életéről a Facebook oldalunkon tájékozódhatnak:
https://www.facebook.com/553.Szent.Imre.herceg/

A további kérdésekkel, illetve a jelentkezéssel kapcsolatban keressék Felber Dániel cserkész-segédtisztet, csapatparancsnok-helyettest az alábbi e-mail címen:
felber.daniel@cserkesz.hu


Szent Vér imacsoport


Imádságos lelkületű plébániai imacsoport vagyunk. Testvéri szeretet köt össze bennünket. Létszámunk 9-10 fő, jórészt nyugdíjasok, de Isten kegyelméből van köztünk fiatal is. Imaóránkat a Nagyboldogasszony templom sekrestyéjében tartjuk pénteken, az esti szentmise után.
Csoportunk közbenjáró, engesztelő és hálaadó imákkal fordul az Úrhoz. Minden alkalommal imádkozunk a Szentatya szándékára, egyházközségünk híveiért, papjainkért, az idősekért, a betegekért, városunkért, nemzetünkért, az ifjúsáért és az elhunytakért. Imáink előtt kérjük a Szentlélek vezetését: énekkel és imával. A Szent Vér névválasztás jelzi, hogy imáink között fontos a Szent Vér litánia elimádkozása.
            A Szent Vérről elnevezett szerzetesrendet Szent Kaspar Bufalo alapította. Ő 1786. január 6-án született és 1837. december 28-án halt meg Rómában. X. Piusz pápa 1904-ben boldoggá, XII. Piusz pedig 1954. június 12-én szentté avatta. Bufalo atya hangsúlyozta, hogy az isteni látogatás idején különös irgalomra találnak mindazok, akik a Szent Vért tisztelik. Jézus Krisztus értünk kiontott vére és föláldozása olyan érték és hatalom, amely kiengeszteli bűneinket.
            Aki nagy szükségben elimádkozza a Szent Vér litániát, fölajánlva önmagáért vagy másokért, mély békét, égi vigasztalást fog érezni, megkönnyebbül, megszabadul szenvedéseitől. Ezért kérünk Benneteket, Testvérek, minél többen imádkozzátok odahaza a Szent Vér litániát. Köszönjük mindenkinek, aki vállalja, hogy velünk imádkozik. Szeretettel várunk minden imádkozni vágyó és szerető testvért!
            "A közös ima egyszerű szépsége egyike azoknak az alkalmaknak, ahol a belső öröm, a dicsőítés lelke megújulhat" (Roger testvér).


Egy Családi közösség

CS.O.K.I


Hogy mi az a CSOKI? A mindenki által jól ismert édességen kívül a Csongrádi Katolikus Ifjak közössége, aminek tagjai főleg egyetemisták és dolgozó fiatalok. Rendszeresen minden szombaton tartjuk összejöveteleinket, amikor megosztjuk egymással, kivel mi történt az épp aktuális héten és egy kis játékkal szoktunk kikapcsolódni így a hét végén. Természetesen mivel katolikus közösségről van, szó a találkozások alkalmával nem hanyagolhatjuk az Istennel való kapcsolatunkat sem, a beszélgetést bezáróan nem maradhat el az ima sem. A közösségi alkalmaink helyszíne nem állandó, az egyik héten, a Nagyboldogasszony Plébánián, míg a másikon a Piroskavárosi Plébánián vannak.

Személy szerint nagyon értékes és hasznos programnak tartom, hiszen a hét végén, kiszakadva a heti zsongásból a CSOKI egy alkalmas hely arra, hogy hasonló fiatalokkal és kellemesen eltöltsük a szombat estéinket.


CSAK mi


kozosseg

agape

        Kisközösségünk 2006 őszén alakult. Egy lelki gyakorlat után ketten azzal a szándékkal kezdtünk el imádkozni és szólítottuk meg ismerőseinket, hogy volna-e kedvük a közös imádságra, időközönkénti rendszerességgel. A kialakult közösségi 10-12 főből alkalmanként eltérő létszámmal tudunk összejönni, régebben hetente, az utóbbi évben pedig havonta.
Katolikus egyházunk tanai szerint gyakoroljuk, valljuk meg hitünket és törekszünk élni mindennapjainkat.
Csongrádon, a Kis-Tisza u. 2. alatt tartjuk közösségi alkalmainkat, ahova helyi papjainkat is mindig szeretettel hívjuk és várjuk.
Közösségi együttlétünkre jellemző - mindenekelőtt - az imádság, beszélgetés a Szentírás alapján és az egyszerű, jókedvű közös vacsora.
Több esetben hívtunk és szándékozunk a jövőben is hívni közénk máshol szolgáló papokat, hogy a kapcsolatépítés mellett, tanításukkal lelkileg is építsenek minket.
Hat éve közösségünk "gyümölcse" a rózsafüzér körút:
néhányan, heti rendszerességgel, mind a négy rózsafűzért elimádkozzuk szeretteinkért, papjainkért, egy nagy kört megtéve, séta közben, az Aranysziget és a György-víz  mellett elhaladva, a Tisza-gáton végig, a Templom utcánál visszatérve a városba. 

2015. október
A közösség nevében:

                                                                                Nagyistók Tibor

- Karitász
- Rózsafüzér társulat

Énekkar


Ismert jelmondat: "aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik!" vezeti kis közösségünket is.
Megalakulása Tóth György János kántor úr Csongrádra érkezéséhez köthető. 
Ő 1975. október 27-től végzi remek munkáját egyházközségünkben, a pontos időpont a következő év Húsvétjához köthető, illetve az azt megelőző Nagyhéten a Passio éneklése.
E nemes hagyományunkat szeretnénk megőrizni a továbbiakban is úgy a Nagyboldogasszony templomban, mint a Szent József templomban is!
1986-tól Ft. Zsótér Antal kanonok, főesperes úr is hathatósan támogatta a közösség megtartását úgy létszámfejlesztésben, mint zarándokutakban.
1998 szeptember 01-től Kovácsikné Gonda Anna vezette a létszámában akkor 32-35 fős énekkart.
2011 november 01-től Muladi József.
Galli János kántor-tanító, karmester, zeneszerző, hangszerelő mester, a "csongrádi példa" létrehozója, a helyi zeneiskola névadója kiváló munkáival, hangszereléseivel, átdolgozásaival, szerzeményeivel vett részt ebben a lelkes közösségben.
Sok-sok vidéki út után továbbiakban is szeretnénk részt venni megemlékezve azokról az emberekről, akik már nincsenek közöttünk!
Szent Ágoston gondolatát azzal bővíteném ki, hogy az énekkel tényleg imádkozunk és ezzel aktívan részt is tudunk venni a szentmisékben!
Érdemes hozzánk csatlakozni!


Jézus Szíve imacsoport


Zsótér atya vezetésével több Jézus Szíve Család alakult. Jelenleg 3 működő csoport van. Egy családot 14 fő alkot, akik az év folyamán 3×9 napon imádkoznak egymást követő időpontokban. Erre külön imakönyvet kap minden tag, feltüntetve benne az imádkozandó részeket és az időpontokat. A családot egy személy (apostol) felügyeli, aki emlékezteti a tagokat a kilenced kezdetére. Havonta egyszer, minden hónap első csütörtök estéjén otthon elimádkozzuk az "egy óra a szentségi Jézussal" című könyv megadott imaóráját. A Jézus Szíve Család tagjai idősek, így egy - egy elhunyt tag helyett az apostolnak kell keresnie új tagot. Hálából az imádkozókért minden hónapban egy szentmisét ajánlunk fel az élő és elhunyt Jézus Szíve Család tagjaiért.
Köszönettel az imaapostolságért: Kerezsi Ferencné
Krisztus Király ünnepén délután 1 órás szentségimádást tartunk.


- Világban élő Karmeliták

VILÁGBAN ÉLŐ  KÁRMELITÁK  KÖZÖSSÉGE     


Közösségünk a Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány családjának tagja, Kármelhegyi Boldogasszonyról és Jézusról nevezett Szent Teréz Világi Rendjének társulata, világi közösség.
A közösség tagjai arra kapnak meghívást, hogy Jézus Krisztus iránti elkötelezettségüket életállapotuk körülményei között, de közösségben társaikkal, "Barátságban Azzal, Akiről  tudjuk, hogy szeret minket" -  Isten és embertársaink szolgálatában éljenek.
Példaképünk a Boldogságos Szűzanya, az Úr hűséges hallgatásában és követésében. Tanító mestereink  a Kármel nagy szentjei: Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Lisieuxi Szent Teréz és Egyházunk Tanítói.
Kármelita életünk lényeges elemei: Jézus Krisztus követésében és jelenlétében élni! Különösen fontos az ima, mely Isten Igéjének hallgatásából és a Szent Liturgiából táp-lálkozva elvezet az Istennel való baráti kapcsolatra. Ez a kapcsolat egész életünket meghatározza, áthatja.
A kármelita lelkiség megéléséhez nagy segítséget ad a Rend Regulája, Szabályzata. A fel-készülési idő hat esztendeje alatt egyre inkább megismerjük és elsajátítjuk a sarkalatos  eré-nyeket, valamint  a tisztaság, szegénység, engedelmesség megélését, az imaéletben való elköteleződést.
A felkészülési éveket követően a Világi Rend tagjai végleges ígéretet tesznek, melyben kifejeződik, hogy az evangéliumi tökéletességre törekszünk, és vállaljuk, hogy elköteleződé-sünk céljának és tartalmának mind teljesebb megismerésére egész életünkben képezzük magunkat közösségünkben. Ez az ígéret a személyes szentség záloga.
Közösségünk első összejövetele 2002-ben,Pünkösdkor volt. Létszámunk 9fő. Rendi gyűléseinket havi két alkalommal tartjuk. A közös imádkozás, zsolozsmázás mellett Szentjeink tanításain elmélkedve, személyes tapasztalatainkat testvéreinkkel megosztva, egymást erősítve, segítve készülünk az Úrral való talákozásra.

Csongrád,2015-10-24.                                                   Bereczki Jánosné Erzsébet ocds
               elnök